POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva firma Časky, s.r.o. skúsenosti pracovníkov spoločnosti a pracujúcich pre spoločnosť. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy.

 

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 

 

 • dodržiavať aplikovateľné právne a iné požiadavky z oblasti BOZP a ochrany ŽP,
 • sústavne a trvale zlepšovať systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP aby to viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia,
 • predchádzať vzniku nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia, poškodenia životného prostredia a hmotných škôd,
 • plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov,
 • v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti,
 • vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi,
 • na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom čo najviac znížiť pravdepodobnosť vzniku nepriaznivých rizík spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku,
 • bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu pred poraneniami pri práci a pred chorobami
 • informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách,
 • umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vyjadriť sa k problematike BOZP.